Xanthisma
Xanthium
Xanthoceras
Xanthorhiza
Xeranthemum
Xerophyta
Xysmalobium